Privacy Policy

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky na doméne cierneuhlie.sk je spoločnosť DITTEL spol. s r.o., 161 Tušice 072 02, IČO: 36 675 733 (ďalej len “Prevádzkovateľ”).

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTNUTÝCH PRI ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCII

Zaškrtnutím políčka – Súhlasím so spracúvaním osobných údajov a vyplnením a odoslaním elektronického formuláru týmto ako dotknutá osoba v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dobrovoľne udeľujem prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov vyplnených v elektronickom formulári (v rozsahu meno, e-mail, tel. číslo, názov firmy) na nasledujúci účel spracúvania: marketingové účely, zasielanie ponúk na obchodné príležitosti.

Vyhlasujem a odoslaním elektronického formulára potvrdzujem, že som prevádzkovateľovi poskytol / poskytla pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje.

Rovnako vyhlasujem a odoslaním elektronického formulára potvrdzujem, že súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov som udelil / udelila dobrovoľne, že som bol poučený / bola poučená o možnosti uplatňovať práva dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov upravené najmä v § 28 predmetného zákona, a že pred udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov som sa oboznámil / oboznámila s informáciami podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Na základe vyplnenia a odoslania elektronického formulára na internetovej stránke cierneuhlie.sk ste ako dotknutá osoba udelili prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Právnym základom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je súhlas dotknutej osoby udelený prevádzkovateľom podľa ustanovenia § 11 zákona o ochrane osobných údajov.

Udelenie súhlasu prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné a dotknutá osoba nemá povinnosť osobné údaje, ktoré majú byť spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, prevádzkovateľ poskytnúť. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený prevádzkovateľovi môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie 3 roky odo dňa jeho udelenia.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov, najmä ustanovenie § 28 predmetného zákona.

Dotknutá osoba má v zmysle ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má súčasne právo v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa namietať voči:

a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v ustanovení § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 a 5 zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo u prevádzkovateľa kedykoľvek:

a) namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Prevádzkovateľ je v takom prípade povinný, ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia, b) namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa ustanovenia § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.